Algemene voorwaarden

In het kader van de Dienstenwet wordt omtrent de dienstverlening van het advocatenkantoor Chantal Maeyaert, gelegen te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 36, met KBO nummer 0803.013.312 volgende informatie verstrekt :

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van het advocatenkantoor Chantal Maeyaert en maakt deel uit van de contractuele relatie tussen het kantoor en het cliënteel. De toepassing van de eventuele voorwaarden van de cliënt wordt uitgesloten.
Het kantoor wordt in persoonlijke naam uitgebaat en is gevestigd te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 36 (tel. 050/34 49 34 – fax 050/34 06 95 – chantal.maeyaert@telenet.beinfo@advocaatmaeyaert.bewww.advocaatmaeyaert.be) en gekend onder KBO 0803.013.312.
Mter Chantal Maeyaert is advocaat in België en ingeschreven aan de balie van Brugge. De juridische dienstverlening bestaat uit juridisch advies en bijstand bij geschillen voor de rechtbank.

2. Erelonen en uitgaven

Erelonen: Behoudens andersluidende  overeenkomst en met voorbehoud van het recht om deze lopende de behandeling van het dossier aan te passen, worden de diensten op basis van standaarduurtarieven aangerekend, met de mogelijkheid tot definitieve afrekening volgens het behaalde resultaat.
Het basisuurtarief varieert tussen 100,00 EUR (121,00 EUR incl. BTW) tot 150,00 EUR (181,50 EUR incl. BTW) per uur en dit naar gelang de aard van de zaak. Het uurtarief waartegen zal gewerkt worden, wordt vastgelegd op de eerste consultatie en kan in onderling overleg met de cliënt aangepast terloops de behandeling ervan, afhankelijk van diverse factoren waaronder dringendheid van het dossier, de moeilijkheidsgraad, specialisatie, belang, ervaring, anciënniteit en het behaalde resultaat. In dit laatste geval kan een bijkomende vergoeding in rekening worden gebracht, door middel van een bedrag dat overeenstemt met het bedrag van het schadebeding of de toegekende rechtsplegingsvergoeding.
Het ereloon omvat nooit de gerechtskosten of uitgaven, die worden doorgerekend aan de kostprijs.

Provisies: De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten (provisies) vragen aan de cliënt. Bij de eindafrekening van kosten en erelonen worden de effectief betaalde provisies op het totale bedrag in mindering gebracht.

Facturatie: iedere prestatie of kost wordt door het kantoor aan de cliënt gefactureerd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Op alle facturen van het kantoor zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De cliënt is ertoe gehouden om de facturen onmiddellijk te controleren bij ontvangst; bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de acht dagen na ontvangst, wordt de cliënt geacht in te stemmen met de factuur en zijn ze dus aanvaard.

Niet-betaling door cliënt: Alle facturen zijn contant betaalbaar op de bankrekening die op de factuur staat vermeld. Bij het uitblijven van betaling van de factuur zijn van rechtswege – zonder voorafgaande ingebrekestelling - verwijlintresten verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet of aan de intrestvoet voorzien in de Wet Betalingsachterstand van 02/08/2002. Onder dezelfde voorwaarden is een gemeenrechtelijke schadevergoeding van 10% verschuldigd op het openstaande bedrag. De advocaat behoudt zich het recht voor de uitvoering van alle diensten met een redelijke opzeggingstermijn stop te zetten of op te schorten, indien de gevraagde provisies of de facturen voor erelonen of kosten niet worden betaald na de vervaldatum.

Administratieve kosten: de administratieve kosten worden als volgt in rekening gebracht:

- algemeen forfait dossierkosten : algemene vergoeding voor tel/fax en kopijkosten : wordt bepaald op 50,00 EUR (60,50 EUR BTW incl.) tot 165,00 EUR (199,65 EUR incl. BTW) al naar gelang de omvang van het dossier
- kosten briefwisseling : 10,00 EUR per blad
- kosten aangetekende brief : 12,50 EUR
- reis- en verplaatsingskosten : 0,65 EUR/km

Uitgaven en kosten: de gemaakte uitgaven (zoals de erelonen van experten, gerechtsdeurwaarders, vertalers, griffiekosten, enz.) worden apart vermeld en gefactureerd aan de kostprijs.

Indexering: De advocaat behoudt zich het recht voor om de ereloontarieven en barema’s jaarlijks te indexeren.

BTW: Op de uitgaande facturen is 21% BTW verschuldigd.

3. Kwaliteitsrekeningen

Een kwaliteitsrekening is een rekening die afgescheiden is van het persoonlijk vermogen van de advocaat. Het beheer van dergelijke rekeningen worden geregeld door art. 446 quater Ger.W.
De kwaliteitsrekeningen kunnen worden verdeeld in rubriek- en derdenrekeningen.
De derdenrekening is een rekening waarop de advocaat gelden ontvangt of houdt namens de cliënt.
De rubriekrekening is een rekening geopend op naam van een bepaalde cliënt of voor een bepaald dossier en is dus geïndividualiseerd.
Voor alle kwaliteitsrekeningen geldt dat deze nooit een debetsaldo mogen vertonen, dat hierop geen enkele vorm van krediet of zekerheid is toegestaan en dat schuldvergelijking tussen deze rekeningen en andere bankrekening is uitgesloten.
Dergelijke rekeningen worden geopend in overeenstemming met de regels en voorschriften van de Orde van Vlaamse Balies.
De cliënt geeft de advocaat de toestemming om nog niet-vereffende erelonen en  uitgaven in te houden op de voor de cliënt ontvangen bedragen van de derdenrekening.  In dergelijke geval zal de advocaat de cliënt verwittigen en zal een duidelijke afrekening voor de ontvangen derdengelden overgemaakt worden.
Het kantoor heeft overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en het toepasselijke reglement van de Orde van Vlaamse Balies een derdenrekening die geldt als kwaliteitsrekening is geopend is bij een erkende bankinstelling.
Voor Mter Chantal Maeyaert is dit de rekening bij ING-Privalis onder nummer BE72 6301 5503 0816.

4. Aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid: de advocaat is ingeschreven aan de Balie te Brugge en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en van de gewezen Nationale Orde, zoals voorzien in de Codex Deontologie voor Advocaten (te raadplegen op https://www.advocaat.be/Dpladwebstie/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Codex-Deontologie.pdf) alsook aan de reglementen van de Balie te Brugge (https://www.baliebrugge.be)
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor is gedekt op basis van een verzekeringspolis die door de Orde van Vlaamse Balies is afgesloten bij de NV Amlin Europe via Vanbreda Risk and Benefits. Deze dekking in eerste rang is beperkt tot de som van 1.250.000 EUR per schadegeval.
Iedere vordering ten overstaan van het kantoor dient op straffe van verval onmiddellijk te worden ingesteld en dit uiterlijk binnen het jaar na ontdekking van het feit dat aanleiding zou kunnen geven tot aansprakelijkheid.

Geen aansprakelijkheid voor nalatigheden van de cliënt: De advocaat zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen, schade, kosten of uitgaven die op enigerlei wijze zouden ontstaan uit (bedrieglijke) handelingen of nalatigheden, weglatingen, onjuiste of onvolledige verklaringen of onrechtmatige daden in hoofde van de cliënt, diens bestuurders, werknemers, tussenpersonen of onderaannemers. De advocaat behoudt zich het recht voor om de eventuele schade op de cliënt te verhalen. De advocaat mag ervan uitgaan dat alle door de cliënt verstrekte informatie volledig en juist is en dat hierop mag worden vertrouwd.
De advocaat is eveneens niet aansprakelijk voor vertragingen/gebreken in de uitvoering van de verleende opdracht indien dit te wijten is aan omstandigheden buiten haar wil of ingevolge overmacht, waaronder tevens stakingen, elektronische pannes of gelijk welke andere algemene situatie die niet kon worden voorzien of vermeden bij aanvang van de opdracht.

5. Documentatie

Alle werkzaamheden blijven in het kader van de opdracht te allen tijde exclusief eigendom van het kantoor en mogen niet door de cliënt aan derden worden overgemaakt. Derden kunnen zich in geen enkel geval op dergelijke stukken beroepen om enige aanspraken lastens de advocaat te laten gelden.
Het bij het kantoor aanwezige dossier (met uitzondering van de documenten waarvan de cliënt de teruggave vraagt) wordt niet langer dan vijf jaar bewaard, na beëindiging van het dossier.

6. Beëindiging van de samenwerking

De overeenkomst kan ten allen tijde door alle partijen (zowel door de cliënt als door de advocaat) beëindigd worden door middel van een aangetekend schrijven; in hoofde van de advocaat dient rekening gehouden te worden met de deontologische voorschriften terzake.
Indien de overeenkomst tussen partijen zou zijn tot stand gekomen op afstand, heeft de cliënt steeds het recht deze binnen een termijn van 14 dagen te herroepen zonder opgave van enige reden.

7. Buitengerechtelijke regeling consumentengeschillen

Ten aanzien van consumenten wordt gewezen op de buitengerechtelijke geschillenregeling van consumentengeschillen voorzien in het Boek XVI van het Wetboek Economisch recht. Er kan meer specifiek gewezen worden op het volgende :

- voor verdere informatie of klachten kan U Mter Chantal Maeyaert bereiken :
*via post op het kantooradres te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 36
*via telefoon op nr. 050/34 49 34 – 0476/ 39 16 28
*via fax op nr. 050/34 06 95
*via email op chantal.maeyaert@telenet.beinfo@advocaatmaeyaert.be

- klachten of aanvragen kunnen ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA) gevestigd te 1000 Brussel, Staatsbladstraat 8, die bevoegd is om buitengerechtelijke geschillen op te lossen tussen consumenten en advocaten, voor zover deze betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat. Klachten dienen te worden ingediend online via het elektronisch klachtenformulier op https://oca.ligeca.be/nl/

-het kantoor is tevens onderworpen aan het arbitragereglement van de Balie Brugge van 08 mei 2001 (gewijzigd op 08 maart 2005) alsook aan het reglement op de gerechtelijke invordering van ereloonstaten, bemiddeling en het advies van de Orde van de Balie van Brugge op 08 maart 2005. Verdere informatie hierover kan bekomen worden op het secretariaat van de Balie te Brugge, gerechtsgebouw, Langestraat 120 te 8000 Brugge of op tel. nr. 050/33 16 80)

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De partijen komen overeen dat bij iedere betwisting omtrent de facturen, uitlegging of interpretatie van de overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt, enkel het Belgisch recht van toepassing is. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge zullen bevoegd om hiervan kennis te nemen, met uitsluiting van alle andere.

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere clausules uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen.