Schuldbemiddeling

SCHULDBEMIDDELING EN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

Door de Wet van 05 juli 1998 werd de procedure tot collectieve schuldenregeling in het Gerechtelijk Wetboek opgenomen.
Deze wet tracht een oplossing te bieden voor personen, die te kampen hebben met een overmatige schuldenlast en die via de bestaande structuren geen afdoende oplossing meer vinden.

De procedure van collectieve schuldenregeling bestaat erin om – onder de begeleiding van een aangeduide schuldbemiddelaar – een evenwicht te zoeken tussen de schuldeisers (die betaling wensen van een openstaande schuld) en de schuldenaar (die tot aanzuivering van de schulden wenst over te gaan).   Er wordt gestreefd naar een leefbare oplossing die de schuldenaar toelaat een menswaardig leven te leiden.

Mter. Chantal Maeyaert is erkend schuldbemiddelaar en wordt in dergelijke dossiers aangesteld door de rechtbank.   Een opstellen van het verzoekschrift tot collectieve  schuldenregeling behoort eveneens tot de mogelijkheden.
Ook buiten het toepassingsgebied van de collectieve schuldenregeling, kan met het kantoor gekeken worden naar oplossing via de techniek van het schuldbeheer.

Buiten de rechtbank om wordt dan onderhandeld met diverse schuldeisers, in de hoop een aanvaardbare regeling uit te werken om (vaak)  kleinere schulden het hoofd te bieden.