Huwen / Samenwonen

Bij het aangaan van een huwelijk, wordt steeds beloofd om lief en leed met elkaar te delen.  Daartoe behoren niet alleen de goederen, die partijen tijdens een huwelijk aankopen, erven, … maar ook schulden.

Om dit in goede banen te leiden, is het aangewezen om voorafgaandelijk advies in te winnen over de verschillende huwelijksstelsels.

Dit is zeker het geval, gelet op het toenemend aantal echtscheidingen.

Zo kan U informatie bekomen over het wettelijk stelsel of het stelsel van zuivere scheiding van goederen.

Ook na het aangaan van een huwelijk, kan het nuttig zijn het gekozen huwelijksstelsel naderhand te wijzigingen.

Hetzelfde voor partijen die niet kiezen voor het klassieke boterbriefje.  Ook voor de niet-gehuwden zijn er verschillende mogelijkheden, die van cruciaal belang zijn bij het latere erfrecht, …

Denk aan de invoering van het wettelijk samenwonen waardoor een beperkt erfrecht werd gecreëerd ten voordele van de overlevende partner.

Voor dit en alle andere vragen rond dit thema, wordt U met raad en daad bijgestaan.